REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ
„[www.ambasadainspiracji.com]”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z platformy edukacyjnej znajdującej się pod adresem URL https://www.ambasadainspiracji.com, zwanej dalej „Platforma”.
 2. Platforma prowadzona jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Ambasada Inspiracji prowadzonego przez Agnieszkę Smektałę w ramach Programu AIP, zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Adres Platformy i dane kontaktowe:
  adres internetowy – www.ambasadainspiracji.com
  e-mail – edu@inzpirea.com,
  telefon – 607 633 888
  adres korespondencyjny – ul. Piłsudskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Platformę („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://www.ambasadainspiracji.com/polityka-prywatnosci
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Platformy powinna zapoznać się z jej Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów na Platformie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2 Definicje

 1. Platforma – platforma edukacyjna działająca pod adresem https://www.ambasadainspiracji.com, prowadząca sprzedaż i umożliwiającą dostęp do materiałów edukacyjnych.
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie Edukacyjnej.
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument .
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym dokonująca zakupów na platformie, składająca zamówienia i zawierająca umowy na odległość w ramach Platformy w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie z Platformy w tym dokonywanie zakupów na platformie, składanie zamówień i zawieranie umowy na odległość w ramach Platformy stanowi dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Przedsiębiorca–Konsument osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów na Platformie, składająca zamówienia i zawierająca umowy na odległość w ramach Platformy w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie z Platformy w tym dokonywanie zakupów na Platformie, składanie zamówień i zawieranie umów na odległość w ramach Platformy nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w ramach Platformy Edukacyjnej. Konto zawiera dane na temat przeprowadzonych transakcji oraz służy do realizacji i dostępu do składanych przez Klienta zamówień.
 9. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 10. Materiały szkoleniowe – oznaczają Treści cyfrowe udostępniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży. Materiały dotyczą informacji z zakresu edukacji biznesowej.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 12. Administrator – również Sprzedawca – oznacza Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Ambasada Inspiracji prowadzonego przez Agnieszkę Smektałę w ramach Programu AIP.
 13. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Administratorem.

§ 3 Korzystanie z Platformy Edukacyjnej

 1. Wszelkie prawa do Platformy Edukacyjnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Platformie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Platformie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Administratora wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient nie jest uprawniony do:
  1. udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Materiałów Szkoleniowych lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z umowy sprzedaży na osobę trzecią;
  2. dystrybuowania Materiałów Szkoleniowych bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Administratora
  3. zwielokrotniania, trwale lub czasowo Materiałów Szkoleniowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie;
  4. modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Materiałów Szkoleniowych, zmieniania układu Materiałów Szkoleniowych ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Materiałów Szkoleniowych;
  5. tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Materiałów Szkoleniowych.
 3. Administrator dołoży starań, aby korzystanie ze Platformy Edukacyjnej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Platfromy Edukacyjnej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 4. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów z Platformy, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Platformy na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Platformy Edukacyjnej.
 5. W celu złożenia zamówienia na Platformie Edukacyjnej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej email.
 6. Celem korzystania z Materiałów Szkoleniowych udostępnionych na Platformie Edukacyjnej i zakupionych przez Klienta w formie elektronicznej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy, Platformy Edukacyjnej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 9. Korzystanie z Platformy nie jest możliwe przy użyciu więcej niż 4 urządzeń lub więcej niż 4 adresów IP

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Platformie Edukacyjnej nie stanowią oferty Administratora w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej, kompletuje zamówienie wybierając Materiały Szkoleniowe, którymi jest zainteresowany. Dodanie Materiałów Szkoleniowych do zamówienia następuje przez wybór polecenia „ZAMÓW” pod danym Materiałem Szkoleniowym prezentowanym na Platformie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia składa je przez wysłanie formularza zamówienia do Administratora, wybierając na Platformie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Administratora, Klient jest informowany o sposobie płatności, łącznej cenie za wybrane Materiały Szkoleniowe, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany przez jaki okres zakupione Materiały Szkoleniowe będą udostępnione za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Administratorowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Materiału Szkoleniowego będącego przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Administrator przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Administratora o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Administrator, po zawarciu Umowy sprzedaży przesyła na adres poczty elektronicznej klienta Login oraz Hasło, które umożliwią mu zalogowanie się do utworzonego na jego rzecz przez Administratora Konta Klienta, gdzie Klient będzie miał dostęp do Materiałów Szkoleniowych przez określony w Umowie sprzedaży okres czasu. Materiały Szkoleniowe zostaną udostępnione po dokonaniu płatności przez Klienta.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawinioną przez Klienta utratę loginu lub hasła lub udostępnienia ich przez niego niepowołanym osobom.
 7. Sprzedawca może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych i takim przypadku niezwłocznie skontaktuje się z nim w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Platformie Edukacyjnej zamieszczone przy danym Materiale Szkoleniowym stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
 2. Klient dokonuje płatności za Materiały Szkoleniowe poprzez jeden z dwóch zewnętrzny systemów płatności payU.pl lub DotPay. Klient może dobrowolnie wybrać odpowiadający mu system płatności. System płatności payU.pl obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, a rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.W przypadku systemu płatności DotPay płatności kartą płatniczą lub przelewem bankowym obsługiwane są przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Administrator na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, przesyła fakturę VAT obejmującą Materiały Szkoleniowe, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów księgowych od Administratora drogą elektroniczną.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Materiałami Szkoleniowymi lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres edu@inzpirea.com lub pisemnej na adres korespondencyjny Administratora.
 2. Administrator, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Materiału Szkoleniowego lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Administratorowi reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Administratora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą -Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Administrator informuje Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą -Konsumentem że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta natychmiastowe przystąpienie do wykonywania usługi na wyraźne jego życzenie przed upływem 14 dni od podpisania Umowy będzie skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania Usługi; w przypadku częściowego wykonania Usługi, Klient ten ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
 4. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 8 Usługi nieodpłatne

 1. Administrator świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługa wskazana w §7 ust. 1 powyżej świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Administrator zastrzega możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu zakupu zgodnie z §3 ust. 5 i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi uzyskanie dostępu do Materiałów Szkoleniowych zakupionych w ramach Umowy sprzedaży.
 5. Klient może zgłosić Administratorowi żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Administratora, może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania. Usuniecie konta w trybie opisanym w niniejszym ustępie w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji nie może nastąpić przed ich sfinalizowaniem.
 6. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Administratora lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Platformy Edukacyjnej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Administrator zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Administrator owi dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji na Platformie i /lub składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
 4. Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Administrator za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności PayU lub firmie DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności DotPay.

§ 10 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy Umów sprzedaży Materiałów Szkoleniowych)

 1. Zarówno Klient, jak i Administrator mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Administratorowi stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Administratora z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Administrator wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient uprawniony jest do posiadania wyłącznie jednego konta na Platformie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem,
  2. niewykorzystywania loginów innych Klientów bez ich wiedzy i zgody,
  3. niepodejmowania prób złamania hasła innych Klientów,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników i/lub innych osób,
  5. niewykorzystywania w oznaczeniu i danych konta wyrażeń i słów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodnych z dobrymi obyczajami i/lub do których Klient nie ma stosownych uprawnień.
 3. Klient w celu ochrony swojego konta zobowiązany jest do utrzymywania swojego hasła w tajemnicy, w tym w szczególności do nie udostępniania hasła osobom trzecim, zaś w przypadku podejrzenia ujawnienia hasła osobom trzecim powinien niezwłocznie zmienić hasło.
 4. Zakazane jest publikowanie przez Klienta treści, które naruszają prawa oraz dobra osobiste osób trzecich.
 5. Zakazane jest podszywanie się przez Klienta pod inne osoby.
 6. Klientowi Platformy nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Konta na Platformie są niezbywalne.
 7. Klient Platformy ponosi pełną odpowiedzialność za błędy przy transakcjach wynikające z podania przez niego błędnych danych.

§ 13 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy przekazanie przez Klienta osobom trzecim lub nieuprawnione wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i/lub adresu e-mail oraz za szkody z tego wynikłe.
 2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w innych postanowieniach regulaminu w przypadku stwierdzenia naruszenia jego postanowień albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator uprawniony jest do wysłania Klientowi wezwania do zaprzestania w/w naruszeń na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 3. Administratorowi przysługuje prawo do blokady konta Klienta na platformie w sytuacji, w której pomimo podjętych kroków zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedniego, Klient w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Administrator ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. Odpowiedzialność Administratora względem Klientów będących Przedsiębiorcami ograniczona jest do kwoty ostatniego uiszczonego wynagrodzenia z tytułu korzystania z platformy.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Platformy.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Klientem będącym Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora
 5. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 6. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  – wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  – powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Administratora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Platformy. Administrator poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym w szczególności art. 556-557 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2020 r.